Duszpasterstwo Rodzin

Badania naukowe

Badania w zakresie duszpasterstwa rodzin mają charakter pastoralny i prowadzone są w sposób interdyscyplinarny. Dorobek naukowy Specjalizacji Duszpasterstwa Rodzin oraz podejmowane aktualnie badania pozwalają wyodrębnić następujące kierunki badań:
    

1) uwarunkowania życia małżeńsko-rodzinnego;

2) wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej;

3) przygotowanie do zawarcia małżeństwa sakramentalnego;

4) apostolat rodziny chrześcijańskiej ad intra i ad extra;

5) poradnictwo małżeńsko-rodzinne;

6) realizacja zadań duszpasterstwa rodzin w obliczu aktualnych wyzwań pastoralnych;

7) przygotowanie świeckich i duchownych pracowników duszpasterstwa rodzin;

8) duszpasterstwo rodzin jako dyscyplina naukowa.

 

1) W zakresie pierwszego kierunku podejmowana jest problematyka znaczenia psychologiczno-społecznych uwarunkowań życia małżeńskiego i rodzinnego. Podejmowana jest problematyka wyboru współmałżonka, uwarunkowań więzi małżeńskiej oraz postaw wobec płodności, prokreacji i rodzicielstwa.

2) Drugi kierunek badań obejmuje charakterystykę rodziny jako środowiska wychowawczego. Podejmowane są zagadnienia struktury rodziny oraz jej funkcji, zwłaszcza opiekuńczo-wychowawczej rodziny. Badania koncentrują się na wychowaniu religijnym, moralnym, seksualnym, wychowaniu do miłości i życia w małżeństwie i rodzinie, a także na wychowaniu społecznym. Planowane są także badania nad wychowaniem w rodzinie w kontekście aktualnych zagrożeń antropologicznych i etycznych oraz wynikających z nich wyzwań pastoralnych.

3) Trzeci kierunek badań dotyczy przygotowania do zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Podejmowane są badania nad recepcją przygotowania do małżeństwa oraz motywami zawarcia małżeństwa sakramentalnego u narzeczonych.

4) Czwarty kierunek badań koncentruje się na rodzinie jako Kościele domowym, wspólnocie ewangelizowanej i ewangelizującej. Badania zmierzają do ukazania istoty rodziny jako Kościoła domowego oraz uwarunkowań apostolatu rodziny chrześcijańskiej ad intra i ad extra w kontekście dzieła nowej ewangelizacji oraz współczesnych wyzwań.

5) Katedra podejmuje także problematykę poradnictwa małżeńsko-rodzinnego. Badania obejmują parafialne poradnictwo rodzinne, poradnictwo specjalistyczne, kierownictwo duchowe małżonków i rodziców. Projekt badań ujmuje także nowe formy pomocy rodzinie jak telefon zaufania i tworzenie sieci wsparcia rodziny.

6) W ramach badań Katedry uwaga skupiona jest na realizacji zadań duszpasterstwa rodzin w obliczu aktualnych wyzwań pastoralnych. Podejmowane są zagadnienia troski o życie ludzkie, pedagogizacji i katechezy rodziców, troski duszpasterskiej o małżeństwa mieszane, związki niesakramentalne, rodziny niepełne, rodziny z osobami niepełnosprawnymi, rodziny dysfunkcyjne oraz rodziny w sytuacji bezrobocia i rozłąki emigracyjnej. Ten obszar badań szczególnie wymaga pilnej kontynuacji i rozwoju.

7) Badania Katedry zmierzają także do pogłębienia refleksji naukowej dotyczącej przygotowanie świeckich i duchownych pracowników duszpasterstwa rodzin. Dotąd podjęte zostało opracowanie formacji świeckich pracowników duszpasterstwa rodzin oraz rozpoczęte badania nad przygotowaniem alumnów do duszpasterstwa rodzin. W myśl dokumentów Kościoła współczesnego pilnego opracowania wymaga formacja duchownych pracowników duszpasterstwa rodzin.

8) Katedra podejmuje także badania nad duszpasterstwem rodzin jako refleksją naukową. Badania koncentrują się na normatywnym wymiarze duszpasterstwa rodzin oraz komplementarności teorii i praktyki w duszpasterstwie rodzin. Ten obszar badań wymaga dalszego rozwoju i ugruntowania, zwłaszcza ze względu na nierównomierny poziom rozwoju pionu praktycznego i naukowego duszpasterstwa rodzin oraz ogólno kościelną tendencję, akcentującą znaczenie duszpasterstwa rodzin.